ව්‍යවස්ථාවේ ජනතා පරමාධිපත්‍යය හැල්ලුවට ලක්කර නීතියේ ආධිපත්‍ය බිදදැමීමේ උත්සහයට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ආණ්ඩුවට අනතුරු අගවයි..

නව ව්‍යවස්ථාවක් ගොඩනැගිම පිලිබඳව ජනතාව අතර කතිකාවක් පවත්වාගෙන යනු ලබන මෙවන් වකවානුවකදි නීතියෙන් සලසා ඇති ක්‍රියාදාමයට පටහැනි ලෙස සහ/හෝ එහි ක්‍රියාදාමයක් සූක්ෂම ලෙස අතික්‍රමණය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ විසින් උද්දේශිත පනත සම්මත කරගැනිම සඳහා ගෙන ඇති ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමයේ සම්පූර්ණ නිවේදනයේ සඳහන් ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාදාමයන් ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය තදබල ලෙස විවේචනයට ලක් කරන අතර එකි පනත ඉවත් කරගෙන නීතියට අනුව සම්මත කරගැනීම සඳහා කටයුතු කරන මෙන් අවධාරණය කර සිටිමු’ යයි ශ්‍රීලංකා නීතිඥ සංගමය ඉල්ලා සිටිමේ නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇත.


එමෙන්ම “නීතියේ පාලනය මත ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජයක් වන ශ්‍රීලංකාවේ සියලුම කටයුතු ව්‍යවස්ථාව හා නීතියට අනුකූලව ඉටු කිරීමට කැපවෙන ලෙස අප විධායකයෙන් හා ව්‍යවස්ථාදායකයෙන් හා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිමු” යයි ද එම නිවේදන යේ සඳහන් වේ.

No comments:

Post a Comment